Share Button

หลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับปั้นจั่น (Crane) ตามข้อกำหนดของกฏหมายใหม่ปี 2554

หลักสูตรที่ 1 :
การปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับปั้นจั่น, ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ, ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (3 หลักสูตร)

หลักสูตรที่ 2 :
หลักสูตรการฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่น ชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (หลักสูตร 2 วัน)

หลักสูตรที่ 3 :
หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (3 ชั่วโมง)

 

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับปั้นจั่น (Crane) ตามข้อกำหนดของกฏหมายใหม่ปี 2554ปั้นจั่น หรือ เครน (Crane) เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการใช้ยกของในทุกวงการอุตสาหกรรม แต่มีอันตราย ซึ่งบางครั้งเกิดอุบัติเหตุ หรือ โศกนาฏกรรมที่มีคนตายเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้บุคลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้ควบคุมงาน ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ต้องมีความรู้ความชำนาญ ต้องมีทักษะ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนมีการควบคุมการปฏิบัติงาน การตรวจสอบสภาพการทำงาน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น จนเป็นที่แน่ใจว่ามีความปลอดภัยสูงสุดที่จะป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ปัจจุบันมีกฎหมายควบคุมผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ต้องได้รับการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น ทางศูนย์อบรมจึงจัดหลักสูตรนี้เพื่อให้บุคคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องนี้มีความรู้จริง ความเข้าใจจริง และ มีทักษะที่สามารถนำไปใช้งานให้เกิดความปลอดภัยได้

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และ วิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และ การอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554 จึงกำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ทั้งนี้ การฝึกอบรมจะต้องเป็นไปตามประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554 สำหรับสถานประกอบการที่มีการใช้งานปั้นจั่น ที่มีขนาดพิกัดการยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ตามที่ผู้ผลิตกำหนดตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุภายในองค์กร

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นได้เข้ารับการอบรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือ ตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด

2. เพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และ หม้อน้ำ พ.ศ. 2552

3. เพื่อให้ผู้รับการอบรมและสัมมนามีจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น ทราบถึงข้อบังคับกฎหมายและความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานกับปั้นจั่นให้ปลอดภัย ทราบรายละเอียดของปั้นจั่น รอก อุปกรณ์ประกอบ และ อุปกรณ์การยก

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมและสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะปั้นจั่นที่ปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้ว่ามีความปลอดภัยก่อนเริ่มทำงานกับปั้นจั่น และ ตระหนักถึงความจำเป็นของการตรวจสอบและบำรุงรักษาปั้นจั่น

5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมและสัมมนาทราบวิธีการทำงานกับปั้นจั่น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และ สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี

6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมและสัมมนามีความรู้ความเข้าใจการเลือกใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้ายระบบไฟฟ้าเบื้องต้น ระบบสัญญาณเตือน การใช้สัญญาณมือรวมถึงการประเมินน้ำหนักสิ่งของได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

7. ทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมและสัมมนาทั้งความรู้ ความเข้าใจ ในภาคทฤษฎี ความสามารถและการปฏิบัติได้จริง และ ประเมินว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานกับปั้นจั่นได้

 หลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับปั้นจั่น (Crane) ตามข้อกำหนดของกฏหมายใหม่ปี 2554

 

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้ซึ่งมีหน้าที่บังคับการทำงานของปั้นจั่นให้ทำงานตามความต้องการ(ผู้บังคับปั้นจั่น)

2. ผู้ที่ทำหน้าที่ใช้สัญญาณมือหรือสัญญาณสื่อสารชนิดอื่นกับผู้บังคับปั้นจั่น(ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น)

3. ผู้ที่ทำหน้าที่ผูก มัด หรือเกี่ยววัสดุที่ให้ปั้นจั่นยก (ผู้ยึดเกาะวัสดุ)

4. ผู้ที่ทำหน้าที่อำนวยการใช้ หรือสั่งการ ให้ผู้บังคับปั้นจั่นปฏิบัติตาม ตลอดจนพิจารณาพิกัดน้ำหนักที่จะทำการยก(ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น)

5. ผู้สนใจทั่วไป

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. คู่มือประกอบการอบรม พร้อมกระเป๋าเอกสาร สมุดโน้ต และ ปากกา

2. วุฒิบัตรรับรองการผ่านการอบรม (กรณีเข้าอบรมครบตามจำนวนชั่วโมงเรียนตามที่กฎหมายกำหนด และ ผ่านการประเมิน)

3. อาหารกลางวัน และ อาหารว่าง

 

วิทยากร

วิทยากรของศูนย์ฝึกอบรมในเครือ Entagear Co., Ltd. เป็นผู้มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานปั้นจั่น/เครน อีกทั้งยังเป็นวิทยากรหลักสูตรเกี่ยวกับปั้นจั่น/เครน ให้กับหน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยหลายๆหน่วยงาน ด้วยประสบการณ์ตรงที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับงานปั้นจั่น/เครน มากกว่า 10 ปี วิทยากรของเราจึงเป็นผู้ที่มีความรู้จริงและมีความเชี่ยวชาญอย่างมากเกี่ยวกับงานปั้นจั่น/เครน และ งานส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน

 

หลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับปั้นจั่น (Crane) ตามข้อกำหนดของกฏหมายใหม่ปี 2554สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ขอใบเสนอราคา

บริษัท เอนทาเกียร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3 ซอยรามคำแหง 170 แยก 5 ถนนรามคำแหง
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-45058-84-1
Tel : 02-917-7338, 02-917-4142, 02-917-4785
Fax : 02-917-7339
E-Mail : sales@entagear.com
Website : http://www.entagear.com

 

facebookgoogle-plustwitteryoutube

EntaGear Co., Ltd. (Head Office)
3 Soi Ramkhamhaeng 170 Sub 5, Ramkhamhaeng Rd., Minburi, Bangkok 10510 Thailand
Tel : 02-917-7338, 02-917-4142, 02-917-4785 | Fax : 02-917-7339
E-mail : sales@entagear.com | Website: http://www.entagear.com